TRUNG TÂM ĐTTH&HTDN THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỌC LẠI ĐỢT 2, NĂM HỌC 2017-2018

Đăng ngày 12/03/2018 247 lượt xem

Thực hiện theo quyết định số 193/QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định việc học lại của Nhà Trường.

Trung tâm ĐTTH&HTDN thông báo tới toàn thể GVCN, GV giảng dạy tại các lớp K13, K14, K15 và MK46 và các lớp ĐHLT về kế hoạch HỌC LẠI cho các Học phần do Trung tâm quản lý bao gồm:

1.     Thiết kế kỹ thuật trang phục trên máy tính.

2.     Ứng dụng tin học trong may công nghiệp.

3.     Thiết bị may.

4.     Kỹ thuật may 1,2,3,4.

5.     Thực tập nhận thức; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp.

          Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Trung tâm sẽ tổ chức CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 2 của năm học 2017 - 2018. Đề nghị GV, GVCN các lớp và lớp Trưởng, Bí thư các lớp khẩn trương thông báo và nhắc nhở Sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký học lại ngay về C. Huyền Giáo vụ Khoa và nộp tiền về phòng KHTV (từ 01/03/2018 đến 20/03/2018). Trung tâm sẽ bắt đầu tổ chức dạy lại từ  ngày 10/03/2018 đến 30/04/2018.

          Liên hệ với C. Đỗ Phương theo ĐT: 0987.992.665