Thông báo kỷ luật sinh viên

Đăng ngày 04/05/2018 226 lượt xem

THÔNG BÁO

(V/v kỷ luật sinh viên)

 

Căn cứ vào cuộc họp hội đồng xét kỷ luật sinh viên khoa CN May & Thời trang ngày 26 tháng 4 năm 2018.

Căn cứ vào quy chế, quy định của sinh viên ban hành trong văn bản những điều sinh viên cần biết năm 2016.  

Hội đồng xét kỷ luật sinh viên khoa CN May & Thời trang thống nhất kỷ luật 02 sinh viên có tên dưới đây đã vi phạm quy chế điều 6 khoản 1 và khoản 9 chương II những điều sinh viên cần biết năm 2016.

  1. Sinh viên Nguyễn Thị Hiền Lương     Mã sv: 10714196           Lớp 107141.5.

Hình thức kỷ luật: Khiển trách

  1. Sinh viên Tường Thị Phượng              Mã sv: 10716099           Lớp 107162.1

Hình thức kỷ luật: Khiển trách

Giáo viên chủ nhiệm lớp 107141.5 và 107162.1 chịu trách nhiệm thông báo hình thức kỳ luật về cho gia đình.

Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo văn bản này trước toàn sinh viên của lớp.

                                                                               Hưng Yên, ngày 2 tháng 5 năm 2018

                                                                                                       P. Trưởng khoa

   (Đã ký)

         Bùi Thị Việt Hà