Thông báo: Kế hoạch học lại đợt 3 - Học kỳ hè 2017-2018 - Trung tâm ĐTTH&HTDN

Đăng ngày 16/06/2018 162 lượt xem

- Thực hiện theo quyết định số 193/QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định việc học lại của Nhà Trường.

- Căn cứ thông báo số 60 /ĐHSPKTHY, ngày 01/02/2018,về việc thay đổi thời gian tổ chức học lại đợt 2 năm học 2017-2018.

Trung tâm ĐTTH&HTDN thông báo tới toàn thể GVCN, GV giảng dạy tại các lớp K13, K14, K15 và MK46 và các lớp ĐHLT về kế hoạch HỌC LẠI cho các Học phần do Trung tâm quản lý bao gồm:

1.     Thiết kế kỹ thuật trang phục trên máy tính.

2.     Ứng dụng tin học trong may công nghiệp.

3.     Thiết bị may.

4.     Kỹ thuật may 1,2,3,4.

5.     Thực tập nhận thức; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp.

          Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Trung tâm sẽ tổ chức CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 3 (Học kỳ hè) của năm học 2017 - 2018. Đề nghị GV, GVCN các lớp và lớp Trưởng, Bí thư các lớp khẩn trương thông báo và nhắc nhở Sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký học lại ngay về C. Huyền Giáo vụ Khoa và nộp tiền về phòng KHTV (từ 15/6/2018 đến 25/6/2018). Trung tâm sẽ bắt đầu tổ chức dạy lại từ  ngày 20/6/2018 đến 25/7/2018.

          Liên hệ với Cô Trương Thị Hoàng Yến theo ĐT: 0944.715.586

Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                   Hưng Yên, ngày 11 tháng 6 năm 2018 

                                                                              TRUNG TÂM ĐTTH&HTDN