Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra TACN May lần 1

Đăng ngày 225 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN KINH TẾ & QTKDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức thi chuẩn đầu ra TACN May lần 1)

 

  •  Căn cứ quy định danh mục các kỹ năng thi chuẩn đầu ra đối với sinh viên ngành Công nghệ May ngày 1 tháng 3 năm 2017.

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh chuyên ngành may  thuộc chuyên ngành Kinh tế & Quản trị TT cho lớp 10762.1 như sau:

  1. Chuẩn đầu ra D1: Tiếng anh chuyên ngành may
  • Lớp: 107162.1
  • Thời gian: 08h 00 Thứ 4 ngày 12 tháng 06 năm 2019
  • Địa điểm: 2ĐH 320

 

Hưng Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2019

Phụ trách BM

                 (Đã ký)

 

                             Ths Bùi Thị Việt Hà

 

Video