Thông báo về việc học lại, học cải thiện các học phần do Trung tâm Đào tạo thực hành & Hợp tác doanh nghiệp quản lý

Đăng ngày 122 lượt xem

KHOA CN MAY & THỜI TRANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM ĐTTH & HTDN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Yên, ngày 14 tháng 06 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v đôn đốc các lớp Sinh viên học lại các học phần do Trung tâm quản lý)

         Kính gửi: - Thầy/Cô trong Khoa CN May & TT

         - Các lớp Sinh viên thuộc Khoa CN May & TT

  • Căn cứ theo quyết định số 193/QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định việc học lại của Nhà Trường.
  • Căn cứ theo thông báo số 60 /ĐHSPKTHY, ngày 01/02/2018,về việc thay đổi thời gian tổ chức học lại đợt 2 năm học 2017-2018.

Trung tâm ĐTTH&HTDN thông báo tới toàn thể GVCN, GV giảng dạy tại các lớp K14, K15, K16 và các lớp ĐHLT về kế hoạch HỌC LẠI cho các Học phần do Trung tâm quản lý bao gồm:

1. Thiết kế kỹ thuật trang phục trên máy tính.

2. Thiết bị may.

3. Kỹ thuật may 1,2,3,4.

4. Thực tập nhận thức; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp.

          Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Trung tâm sẽ tổ chức CÁC LỚP HỌC LẠI. Đề nghị GV, GVCN các lớp và Lớp Trưởng, Bí thư các lớp thông báo và đôn đốc, nhắc nhở Sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký danh sách học lại về Cô Yến và Cô Hoa - Giáo vụ Khoa và nộp tiền về phòng KHTV tại Cơ sở 2.

- Thời gian nộp tiền học lại: Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 05/7/2019

- Thời gian học lại: từ 20/6/2019 đến 25/7/2019.

- Trung tâm sẽ bắt đầu tổ chức dạy lại: từ ngày 20/6/2019 đến ngày 20/7/2019.

- Liên hệ: 0944.715.586.

Trân trọng cảm ơn./.                                                                          

TRUNG TÂM ĐTTH&HTDN

Video