Thông báo về việc học lại, học cải thiện các học phần do Bộ môn Kinh tế & QTKD Thời trang quản lý

Đăng ngày 236 lượt xem

          KHOA CN MAY & THỜI TRANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  BỘ MÔN KINH TẾ & QTKD THỜI TRANG                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Yên, ngày 20 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO HỌC LẠI KỲ 3 NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ quyết định số 193/ QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định  tổ chức học lại thi lại.

Bộ môn Kinh tế & QTKDTT tổ chức dạy học lại cho sinh viên các lớp chuyên ngành Kinh tế & QTKDTT, chuyên ngành Thiết kế, Chuyên ngành Công nghệ May như sau:

Thời gian học: Từ 28 tháng 06 đến 22 tháng 7 năm 2019.

Liên hệ lịch học: C. Hà (trưởng BM) Mobil: 0977.530.080

 

                                                                  BỘ MÔN KINH TẾ & QTKD THỜI TRANG

Video