Thông báo về việc học lại, học cải thiện các học phần do Bộ môn Công nghệ May quản lý

Đăng ngày 191 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 10 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v học lại các học phần do bộ môn Công nghệ may quản lý đợt 3)

Năm học 2018 - 2019

 

Kínhgửi:  - Thầy /Cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên thuộc Khoa CN May & TT.

Căn cứ quyết định số 193/ QĐ-ĐHSPKTHYvề việc thực hiện quy định tổ chức học lại thi lại.

Bộ môn Công nghệ may thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giảng viên giảng dạy học phần tại các lớp K14, K15, K16 và các lớp Đại học liên thông về kế hoạch học lại cho các học phần do bộ môn quản lý bao gồm:

- Chuẩn bị sản xuất trong may công nghiệp.

- Công nghệ sản xuất sản phẩm may.

- Nhân trắc học ngành may.

- Thiết kế dây chuyền may.

- Đồ án học phần.

- Vật liệu may.

- Xử lý hoàn tất sản phẩm may.

- Nghiên cứu thời gian và thao tác trong ngành may.

- Quản lý chất lượng sản phẩm may.

Để hoàn thành theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Bộ môn Công nghệ may sẽ tổ chức các lớp học lại đợt 3 của năm học 2018 - 2019. Đề nghị giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm các lớp, lớp Trưởng, Bí thư các lớp khẩn trương thông báo và nhắc nhở sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký học lại ngay về cô Hoa (giáo vụ khoa) và nộp tiền về phòng tài vụ cơ sở 2 để kế hoạch học tập được tiến hành đúng quy định

- Thời gian nộp tiền học lại đợt 3: Từ ngày 22/6/2019 đến ngày 5/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian học lại: từ 28/6/2019 đến 22/7/2019

- Địa điểm liên hệ để học sau khi nộp tiền: Bộ môn Công nghệ May (cô Xuân - điện thoại liên hệ: 0979397012).

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn/Trung tâm, giảng viên giảng dạy các học phần trên, giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên để việc giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ.

Xin trân trọng cảm ơn            

Video