Thông báo về việc học lại, học cải thiện các học phần do Bộ môn Thiết kế Thời trang quản lý

Đăng ngày 211 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN:  THIẾT KẾ THỜI TRANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                        HưngYên, ngày 12 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v đôn đốc sinh viên học lại các học phần do bộ môn TKTT phụ trách)

Kínhgửi: Thầy cô trong khoa Công nghệ May & TT.

  • Căn cứ quyết định số 193/ QĐ-ĐHSPKTHYvề việc thực hiện quy định tổ chức học lại thi  lại.
  • Căn cứ thông báo số 60 /ĐHSPKTHY, ngày 01/02/2018,về việc thay đổi thời gian tổ chức học lại đợt 2 năm học 2017-2018

Nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên hoàn thiện điểm các học phần đúng thời hạn. Bộ môn TKTT thông báo tới trưởng bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy các học phần:

- Thiết kế mẫu trang phục cơ bản, Thiết kế mẫu trang phục nâng cao

- Thiết kế mẫu trang phục trong may công nghiệp, Hướng dẫn đồ án thiết kế mẫu

- các học phần thuộc chuyên ngành TKTT

Khẩn trương nộp danh sách học lại cho cô Hoa giáo vụ khoa, cô Oanh bộ môn TKTT và nhắc nhở những sinh viên phải học lại,  nộp tiền về phòng tài vụ cơ sở 2 để kế hoạch học tập được tiến hành đúng quy định

     -Thời gian nộp tiền học lại: Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 5/7/2019 (trong giờ hành  chính);

    - Thời gian học lại: từ 20/6/2019 đến 25/7/2019

   - Lịch học lại sẽ bố trí ngoài giờ hoặc các ngày trong tuần phù hợp với thời khóa biểu của giảng viên và sinh viên đăng ký.

   - Địa điểm liên hệ để học sau khi nộp tiền:Bộ môn thiết kế Thời trang

Cô oanh -điện thoại:   0983893132

Vậy bộ môn thiết kế Thời trang kính đề nghị các Bộ môn, giảng viên giảng dạy các học phần trên, giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên để việc giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ.

Xin trân trân trọng cảm ơn            

Video