Thông báo lịch học "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khóa học (Cơ sở Mỹ Hào và Cơ sở Hải Dương) cho khóa K17 nhập học ngày 12/8/2019 và 20/8/2019

Đăng ngày 236 lượt xem

http://www.utehy.edu.vn/Newsletters/NewsDetail/8329

Video