Thông báo về kế hoạch thực hiện đồ án Công nghệ may khóa K14

Đăng ngày 176 lượt xem

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch thực hiện đồ án Công nghệ may khóa K14 - học kỳ I)

Năm học 2019-2020

Bộ môn Công nghệ may thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án Công nghệ may, sinh viên các lớp khóa K14 bao gồm các lớp: 107161.1, 107161.2, 107161.3, 107161.4, 107161.5, 107161.6, 107161.7 về kế hoạch thực hiện đồ án Công nghệ may như sau:

1. Thời gian giao đồ án:

- Đối với các lớp 107161.1, 107161.4, 107161.5, 107161.6, 107161.7 sẽ thực hiện từ tuần 4 đến hết tuần 11 (từ ngày 20/8/2019 đến ngày 12/10/2019).

- Đối với các lớp 107161.2, 107161.3 sẽ thực hiện từ tuần 4 đến hết tuần 21 (từ ngày 20/8/2019 đến ngày 21/12/2019 do sinh viên đi thực tập tốt nghiệp).

2. Thời gian dự kiến bảo vệ đồ án:

- Đối với các lớp 107161.1, 107161.4, 107161.5, 107161.6, 107161.7 dự kiến bảo vệ tuần 12 ((từ ngày 14/10/2019 đến ngày 19/10/2019).

- Đối với các lớp 107161.2, 107161.3 dự kiến bảo vệ tuần 22 (từ ngày 23/12/2019 đến ngày 28/12/2019 do sinh viên đi thực tập tốt nghiệp).

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn, giáo viên hướng dẫn đồ án Công nghệ may, giáo viên chủ nhiệm các lớp trên đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ.

Ghi chú:  Danh sách phân công hướng dẫn đồ án Công nghệ may bộ môn đã gửi cho giáo viên hướng dẫn và sinh viên các lớp trên.

            HưngYên, ngày 18 tháng 8 năm 2019

                                                                                                                        PT. Bộ môn

 

     Nguyễn Thị Xuân

Video