Thông báo về kế hoạch thực hiện đồ án Thiết kế mẫu khóa K15 học kỳ I năm học 2019-2020

Đăng ngày 136 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN THIẾT KẾ THỜI TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 27 tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch thực hiện đồ án Thiết kế mẫu khóa K15

học kỳ I năm học 2019-2020)

 

Kính gửi:     - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên khóa K15 thuộc Khoa CN May & TT.

  Danh sách phân công hướng dẫn đồ án thiết kế mẫu  bộ môn đã gửi cho giáo viên hướng dẫn và sinh viên các lớp K15 nhưng do có sự thay đổi  về thời gian (để đảm bảo chất lượng đồ án được tốt hơn ). bộ môn Thiết kế Thời trang thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án thiết kế mẫu, sinh viên các lớp khóa K15 bao gồm các lớp: 107171.1, 107171.2, 107171.3, 107171.4,  107172.1 10713.1 về kế hoạch thực hiện đồ án thiết kế mẫu như sau:

1. Thời gian giao đồ án:

- Đối với các lớp 107171.1, 107171.3, 107172.1, 107173.1,  sẽ thực hiện từ tuần 4 đến hết tuần 11 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 12/10/2019).

- Đối với các lớp 107171.2, 107171.4 sẽ thực hiện từ tuần 11 đến hết tuần 18 (từ ngày 7/10/2019 đến ngày 30/11/2019 ).

2. Thời gian dự kiến bảo vệ đồ án:

- Đối với các lớp 107171.1, 107171.3, 107172.1, 107173.1 dự kiến bảo vệ tuần 13 ((từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019).

- Đối với các lớp 107171.2, 107171.4 dự kiến bảo vệ tuần 20 (từ ngày 9/12/2019 đến ngày 14/12/2019).

Vậy bộ môn Thiết kế Thời trang kính đề nghị các Bộ môn, giáo viên hướng dẫn đồ án Thiết kế mẫu, giáo viên chủ nhiệm các lớp trên đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ.

             Xin trân trọng cảm ơn            

                                                                                                                        PT. Bộ môn

 

          Vũ Thị Oanh

Video