Thông báo bổ sung về kế hoạch thực hiện đồ án Thiết kế mẫu khóa K15

Đăng ngày 151 lượt xem

THÔNG BÁO – BỔ SUNG

(Về kế hoạch thực hiện đồ án Thiết kế mẫu khóa K15

học kỳ I năm học 2019-2020)

 

Kính gửi:     - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên khóa K15 thuộc Khoa CN May & TT.

Để đảm bảo chất lượng đồ án được tốt hơn,  bộ môn Thiết kế Thời trang rất mong thầy cô kiểm tra thật chặt chẽ về sản phẩm chế thử và nội dung thuyết minh đồ án. Bộ môn thông báo lại tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án thiết kế mẫu, sinh viên các lớp khóa K15 bao gồm các lớp: 107171.1, 107171.2, 107171.3, 107171.4,  107172.1 10713.1 về kế hoạch thực hiện đồ án thiết kế mẫu như sau:

1. Thời gian giao đồ án:

- Đối với các lớp 107171.1, 107171.3, 107172.1, 107173.1,  sẽ thực hiện từ tuần 4 đến hết tuần 13 (từ ngày 19/8/2019 đến ngày 26/10/2019).

- Đối với các lớp 107171.2, 107171.4 sẽ thực hiện từ tuần 11 đến hết tuần 19 (từ ngày 7/10/2019 đến ngày 7/12/2019).

2. Thời gian dự kiến bảo vệ đồ án:

- Đối với các lớp 107171.1, 107171.3, 107172.1, 107173.1 dự kiến bảo vệ tuần 14,15 (từ ngày 29/10/2019 đến ngày 9/11/2019).

- Đối với các lớp 107171.2, 107171.4 dự kiến bảo vệ tuần 20 (từ ngày 10/12/2019 đến ngày 21/12/2019).

Vậy bộ môn Thiết kế Thời trang kính đề nghị các Bộ môn, giáo viên hướng dẫn đồ án Thiết kế mẫu, giáo viên chủ nhiệm các lớp trên đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ.

Xin trân trọng cảm ơn!

PT. Bộ môn

 

Vũ Thị Oanh

Video