Bộ môn Công nghệ May

  •  Có nhiệm vụ xây dựng chương trình và triển khai đào tạo chuyên ngành Công nghệ may các trình độ Đại học và Cao đẳng. Phối hợp với các Bộ môn khác giảng dạy các học phần thuộc Bộ môn quản lý.
  •  Danh sách Cán bộ giảng viên trong Bộ môn:
TT Họ và tên CBGV Chức vụ Điện thoại liệ hệ
1 Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Trưởng Bộ môn 0989.731.705
2 Thạc sĩ Đào Thị Thu Giảng viên 0902.019.976
3 Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chính Giảng viên  
4 Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Giảng viên 0979.397.012
5 Thạc sĩ Trần Văn Chắt Giảng viên 0973.223.223
6 Thạc sĩ Vũ Anh Dũng Giảng viên 0979.271.099
7 Thạc sĩ Trần Thị Minh Giảng viên 0942.160.807
8 Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhung Giảng viên  
9 Thạc sĩ Lưu Thị Hồng Nhung Giảng viên  
10 Thạc sĩ Lưu Hoàng Trưởng Khoa 0917.557.389
11 Tiến sĩ Trần Văn Quyến Giảng viên  
12 Tiến sĩ Nguyễn Đức Hội Giảng viên