Trung tâm ĐTTH & HTDN

  1. Chịu trách nhiệm tổ chức đào tạo thực hành kỹ năng nghề cho toàn bộ sinh viên thuộc các chương trình đào tạo trong khoa.
  2. Tổ chức triển khai đào tạo các lớp trình độ Trung cấp chuyên nghiệp và hệ đào tạo nghề ( Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề)may & Thời trang.
  3. Liên hệ hợp tác doanh nghiệp đưa sinh viên đi tham quan, thưc tập thực tế tại các nhà máy và xúc tiến giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghịêp.
  4. Tổ chức tuyển sinh và đào tạo các khóa học ngắn hạn, các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề, các khóa đào tạo theo địa chỉ…
  5. Tổ chức sản xuất thực nghiệm các sản phẩm may đo, đồng phục, sản phẩm mẫu….
  6. Danh sách Cán bộ giảng viên trong Trung tâm: