NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MÔ PHỎNG HIỆU CHỈNH SAI HỎNG THIẾT KẾ CỦA QUẦN ÁO

BẰNG PHẦN MỀM V-STITCHER ỨNG DỤNG TRONG ĐÀO TẠO VỀ THIẾT KẾ MẪU

Simulation of defect adjustment of clothing construction by V-stitcher software

for training of pattern making

KS. Nguyễn Thị Nhunga , TS. Nguyễn Thị Thúy Ngọcb

 a) Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, b) Trường đại học Bách Khoa Hà Nội

 

TÓM TẮT

              Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng phần mềm V-stitcher để mô phỏng hiệu chỉnh sai hỏng thiết kế của quần áo phục vụ đào tạo về Thiết kế mẫu. Đối tượng mô phỏng thiết kế là sản phẩm quần âu và sơ-mi nữ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh mô phỏng các mẫu thiết kế có sai hỏng trên người mẫu ảo thể hiện được rõ ràng vị trí và hình dạng của sai hỏng. Dữ liệu hiệu chỉnh mẫu được đưa ra dưới dạng file hình vẽ và video phù hợp với mục đích làm bài giảng cho nội dung Hiệu chỉnh mẫu của môn học thiết kế mẫu sản phẩm may. Việc sử dụng phần mềm V-stitcher cho phép tạo được các mẫu thiết kế có các dạng sai hỏng xác định một cách thuận lợi và có thể kiểm soát được dễ dàng hơn nhiều so với thực tế.

Từ khóa: mô phỏng, hiệu chỉnh sai hỏng, thiết kế quần áo, thiết kế mẫu, phần mềm V-stitcher.

ABSTRACT

             This paper presents research results of applying V-Stitcher software to simulate defect adjustment of clothing construction for training of pattern making. Subjects for this simulation are women pants and shirt. The results show that visualization of defects designs on virtual models clearly demonstrates the location and shape of the defects. The data pattern correction given with the format of pictures and video file is suitable for using as a lecture of pattern making subject. The use of V-Stitcher software for creating the defect designs is more convenient and can be easier controlled than reality.

Keywords: simulation, defect adjustment, clothing construction, pattern making, V-stitcher software. 

Bài báo chi tiết down tại đây:

Mo phong hieu chinh sai hong thiet ke QA bang PM VStitcher.pdf