Ba công khai

Công khai cơ sở vật khất

Công khai chất lượng đào tạo

Công khai đội ngũ và chất lượng giảng dạy thực tế

1.Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
Các chuẩn đầu ra đã công bố: 
- Thông báo về việc tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra [Tải về]
- Thông báo về việc tăng cường tổ chức thực hiện chuẩn đầu ra  [Tải về]
- Chuẩn đầu ra Đại Học [Tải về]
- Quyết định ban hành chuẩn đầu ra [Tải về]

2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

3. Công khai tài chính
- Công khai tài chính thực hiện năm 2009 và ước thực hiện năm 2010 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 05 tháng7 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [Tải về]