Chiến lược phát triển

1. Mục tiêu

* Mục tiêu chung

 • Đến năm 2025, tầm nhìn 2030 khoa trở thành trung tâm hàng đầu trên cả nước về đào tạo, nghiên cứu, định hướng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực may mặc và thiết kế thời trang.

 • Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế; phát triển mạnh lĩnh vực Công nghệ may và Quản trị Kinh doanh thời trang.

* Mục tiêu cụ thể

 • Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực may mặc & thiết kế thời trang; có kỹ năng thực hành giỏi, phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống đạo đức trong sáng, tác phong làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng tin học và ngoại ngữ giỏi đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trong chiến lược phát triển của đất nước và đảm bảo an ninh quốc phòng.

 • Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chủ động hội nhập trong khu vực và trên thế giới. Đổi mới chương trình đào tạo theo chương trình ứng dụng tiên tiến của châu Âu phù hợp với đặc điểm và điều kiện Việt Nạm

 • Xây dựng đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, chú trọng nâng cao chất lượng về chuyên môn, ngoại ngữ, tạo điều kiện tốt nhất để cho cán bộ giảng viên phát huy năng lực trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 • Tăng cường Hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để trao đổi về công nghệ, vật liệu mới

 • Mở rộng các mối liên kết với các doanh nghiệp, các đơn vị đào tạo để xúc tiến mở các lớp đào tạo theo chuyên đề tại doanh nghiệp, trung tâm.

 • Phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Công nghệ May.

2. Chiến lược phát triển

 • Mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn 2030 tập trung mọi nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực ngành may và thời trang ở các trình độ đảm bảo chất lượng kiểm định, đánh giá ngoài, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

 • Phát triển quy mô đào tạo ở tất cả các trình độ đại học và trên đại học đặc biệt là đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ, đến năm 2025 quy mô sinh viên chính quy đạt 2.000 sinh viên và ổn định quy mô sinh viên đại học chính quy đến năm 2030.

 • Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về trình độ, giỏi cả lý thuyết và thực hành nghề, có đủ năng lực tiếp cận với những kiến thức hiện đại, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, phù hợp với xu hướng của các đại học tiên tiến trên thế giới, có phẩm chất và trách nhiệm của nhà giáo, gắn bó và hết lòng vì sự nghiệp giáo dục; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của kiểm định, đánh giá trường đại học của các tổ chức trong và ngoài nước. 

 • Tăng dần số lượng Bài báo khoa học, các đề tài NCKH trong giảng viên và sinh viên theo từng năm. Tăng dần số lượng bài báo được đăng trên Tạp chí quốc tế. Xây dựng Khoa trở thành trung tâm định hướng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực may và thiết kế thời trang. 

 • Mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp may mặc và các công ty thời trang lớn, trong đó có ít nhất 30% là doanh nghiệp nước ngoài. Tăng cường hợp tác trong nước và hợp tác quốc tế với các trường, các cơ sở đào tạo trong ngành để trao đổi về khoa học, công nghệ và vật liệu mới

 • Khai thác tối đa các trang thiết bị, cơ sở vật chất hiện có tại khoa kết hợp mọi nguồn lực được đầu tư từ nhà trường và các nguồn xã hội hóa, nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp để mở rộng quy mô, số lượng và chủng loại trang thiết bị phục vụ đào  tạo và NCKH.

 • Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo các chương trình của khoa, từng bước nâng cao chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học và đặc biệt là các kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp. Trình độ kỹ năng nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp từng bước tiệm cận theo chuẩn khu vực và thế giới.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Nguồn: khoa Công nghệ May & Thời trang