Ban lãnh đạo khoa

Trưởng khoa 

 

 NCS-Thạc sĩ Lưu Hoàng

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ May & Thời trang

Điện thoại : 0221.3767086 - Di động: 0917.557.389

E-mail: luugiaphucloc@gmail.comhoangluu@utehy.edu.vn

Phó Trưởng khoa

 

 

Thạc sĩ  Bùi Thị Việt Hà

Nơi làm việc:   Khoa Công nghệ May & Thời trang

Điện thoại : 0221.3767089 - Di động: 0915.462.393

E-mail: vietha@utehy.edu.vn

Chủ tịch

Hội đồng Khoa 

 PGS - Tiến sĩ Hoàng Thị Lĩnh.

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ May & Thời trang

Điện thoại di động: 0983.985.899    

email: htlinh2000@yahoo.com

 

Thư ký - Giáo vụ khoa

 

 Nguyễn Thanh Huyền

Nơi làm việc: Khoa Công nghệ May & Thời trang

Điện thoại : 0221.3767089 - Di động: 0987.834.676

email: huyenthanh1983@gmail.com