DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG
Bộ môn Thiết kế thời trang
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0976750525
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0934.277.212
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0915.914.188
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Đại học
ĐTDĐ:
0982 600 749
Chức vụ:
Trưởng bộ môn
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0983893132
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Bộ môn Công nghệ may
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0902.019.976
Chức vụ:
Trưởng bộ môn
Trình độ:
Tiến sĩ
ĐTDĐ:
0989731705
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0979.397.012
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Đại học
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0942.160.807
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0979.271.099
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0983 940 674
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Tiến sĩ
ĐTDĐ:
01237210681
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Tiến sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Tiến sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Bộ môn Kinh tế và quản trị kinh doanh thời trang
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0904.101.000
Chức vụ:
Phó trưởng khoa - Trưởng BM
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0989740842
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0947041688
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0989343448
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0936.68.45.45
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Trung tâm Đào tạo thực hành và Hợp tác doanh nghiệp
Chức vụ:
Trưởng khoa
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0917.557.389
Chức vụ:
Phó giám đốc
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0944.715.586
Chức vụ:
P.Giám đốc trung tâm
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0913.459.389
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0916.22.11.80
Chức vụ:
Giáo vụ Trung tâm
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0987992665
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0948.328.619
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0972.528.668
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0976.775.125
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0912563989
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
0972688152
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Chức vụ:
Giảng viên
Trình độ:
Thạc sĩ
ĐTDĐ:
Hội đồng khoa học
Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Khoa
Trình độ:
Phó giáo sư
ĐTDĐ:
Giáo vụ khoa
Chức vụ:
Giáo vụ khoa
Trình độ:
Cử nhân
ĐTDĐ:
0987.834.676
AAA