Thông báo về việc bảo vệ Đồ án chuyên ngành Quản trị kinh doanh thời trang

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CN MAY & THỜI TRANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                        Hưng yên ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ Đồ án chuyên ngành)

Căn cứ về kế hoạch giao đồ án chuyên ngành năm học 2019- 2020.

Bộ môn Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo lịch bảo vệ Đồ án chuyên ngành cho lớp 107162.1 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: Ngày 1 tháng 12 năm 2019

Sáng: 7h45 – 11h45

Chiều: 12h45  – 16h45

Địa điểm: - Tiểu ban I: Văn phòng khoa,

       - Tiểu ban II: 2ĐH310

Yêu cầu: Sinh viên chuẩn bị trình bày và báo cáo trên A0 theo phiếu giao đồ án.

 

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH THỜI TRANG

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

Lớp 107162.1 (Mk14.2-1)

Tiểu ban I:  Địa điểm: Văn phòng khoa

TT

SBD

Mã HSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Số lượng

Ghi chú

 
 

1

 

10716362

§oµn Minh Anh

13-10-1998

 

 

 

 

 

 11

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10716478

Vò ThÞ Chung Anh

24-09-1998

 

 

3

 

10716007

§ç ThÞ BÝch §µo

03-07-1998

 

 

4

 

10716533

Vò ThÞ Lª

16-07-1998

 

 

5

 

10716028

NguyÔn ThÞ LÖ

20-05-1998

 

 

6

 

10716628

Vư­¬ng ThÞ Léc

28-10-1998

 

 

7

 

10716151

C¸p ThÞ BÝch Ngäc

03-04-1998

 

 

8

 

10716561

Bïi ThÞ Thóy Quúnh

17-09-1998

 

 

9

 

10716340

Hoµng Nh­ Quúnh

12-06-1998

 

 

10

 

10716674

NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o

20-10-1998

 

 

11

 

10716410

Ph¹m ThÞ Hµ Thu

20-01-1997

 

 

 

Tiểu ban II:  Địa điểm: 2ĐH 310

TT

SBD

Mã HSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Số lượng

Ghi chú

 
 

1

 

10716767

Bïi ThÞ Thu Hµ

19-11-1997

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

10716194

Lª Ngäc H©n

18-08-1998

 

 

3

 

10716014

Bïi ThÞ HiÒn

05-02-1998

 

 

4

 

10716390

§Æng §×nh L©m

23-11-1997

 

 

5

 

10716549

Hoµng ThÞ Nhinh

15-03-1998

 

 

6

 

10716156

NguyÔn ThÞ ViÔn Ph­¬ng

15-09-1998

 

 

7

 

10716099

T­êng ThÞ Ph­îng*

15-10-1998

 

 

8

 

10716574

TrÇn ThÞ Th­

03-08-1998

 

 

9

 

10716577

Ph¹m ThÞ Trµ

11-08-1998

 

 

10

 

10716705

§ç ThÞ TuyÕt

21-07-1998

 

 

Ghi chú:

­- Sinh viên trình bày tóm tắt nội dung đồ án trong vòng 7-10 phút, sau đó trả lời câu hỏi của hội đồng trong vòng 10 -15 phút

- Thời gian:  Ngày 1  tháng 12 năm 2019

Sáng:  Bắt đầu bảo vệ từ 7h 45 đến 11h45

Chiều: Bắt đầu bảo vệ từ 12h 45 đến 16h 45

                                                                                         Hưng Yên ngày 25 tháng 11 năm 2019

                                                                                                                                   Phụ trách bộ môn

 

                            Bùi Thị Việt Hà

 

Video