Thông báo về kế hoạch thực hiện đồ án Tốt nghiệp học kỳ bổ sung chuyên ngành Công nghệ may năm 2019

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Hưng yên, ngày 9 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch thực hiện đồ án Tốt nghiệp học kỳ bổ sung chuyên ngành Công nghệ may năm 2019)

 

Kínhgửi:     - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

       - Các Sinh viên khóa K13 đang thực hiện đồ án TN học kỳ bổ sung thuộc Khoa CN May & TT.

Bộ môn Công nghệ may thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm khóa K13, giáo viên tham gia hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ bổ sung chuyên ngành Công nghệ may, sinh viên khóa K13 đang thực hiện đồ án tốt hiệp học sung về kế hoạch dự kiến thu và bảo  đồ án tốt nghiệp học kỳ bổ sung chuyên ngành Công nghệ may như sau:

1. Thời gian thu đồ án:  Ngày 26 tháng 12 năm 2019

- Sinh viên cơ sở Hải Dương nộp thuyết minh đồ án cho Thầy Tạ Vũ Lực.

- Sinh viên cơ sở Mỹ Hào nộp thuyết minh đồ án cho cô Trần Thị Minh. 

2. Thời gian dự kiến bảo vệ đồ án: Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 3/1/2020

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn/TT, giáo viên hướng dẫn đồ án Tốt nghiệp học kỳ bổ sung năm 2019, giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa K13 đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ.

   Xin trân trọng cảm ơn            

HưngYên, ngày 9 tháng 12 năm 2019

Trưởng khoa

PT. Bộ môn

 

 

TS. Lưu Hoàng

Nguyễn Thị Xuân

Video