Thông báo về việc tổ chức học lại/học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ môn Quản trị kinh doanh thời trang

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN QUẢN TRỊ KDTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức học lại/ học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ II năm học 2019-2020)

 

Căn cứ thông báo số 03 TB/ ĐHSPKTHY ngày 02 tháng 01 năm 2020 về việc tổ chức học lại/ học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ II năm học 2019-2020.

Bộ môn Quản trị kinh doanh Thời trang (QTKDTT) tổ chức dạy học lại/ học cải thiện điểm các học phần thuộc Bộ môn quản lý cho sinh viên các lớp chuyên ngành Quản trị kinh doanh Thời trang (QTKDTT), chuyên ngành Thiết kế thời trang (TKTT), Chuyên ngành Công nghệ May (CNM) như sau:

Thời gian học: - Từ 06 tháng 01 đến 25 tháng 2 năm 2020 (áp dụng cho K14)

  • Từ 06 tháng 01 đến 16 tháng 5 năm 2020 ( áp dụng cho K15-K16)

Lưu ý: Sinh viên liên hệ lịch học C. Hà (ĐT: 0977.530080) Phó trưởng bộ môn QTKDTT để xếp lớp.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2020

 

                                 P. Trưởng BM

           (Đã ký)

 

                              Ths Bùi Thị Việt Hà

Video