Thông báo về việc tổ chức học lại/học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ II năm học 2019-2020 của Trung tâm PTSP & HTDN

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CN MAY & THỜI TRANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PTSP & HTDN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Yên, ngày 09 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v đôn đốc các lớp Sinh viên học lại các học phần do Trung tâm quản lý)

         Kính gửi: - Thầy/Cô trong Khoa Công nghệ May & TT;

         - Các lớp Sinh viên.

  • Căn cứ theo quyết định số 193/QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định việc học lại của Nhà Trường.
  • Căn cứ theo thông báo số 03 /ĐHSPKTHY, ngày 02/01/2019,về việc thay đổi thời gian tổ chức học lại đợt 2, Học kỳ II năm học 2019-2020.

Trung tâm PTSP&HTDN thông báo tới toàn thể GVCN, GV giảng dạy tại các lớp K14, K15, K16 và các lớp ĐHLT (ĐẶC BIỆT CÁC LỚP K14) về kế hoạch HỌC LẠI cho các Học phần do Trung tâm quản lý bao gồm:

1. Thiết bị may.

2. An toàn lao động & Môi trường trong ngành Dệt – May.

3. Thực tập nhận thức; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp.

          Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Trung tâm sẽ tổ chức CÁC LỚP HỌC LẠI. Đề nghị GV, GVCN các lớp và Lớp Trưởng, Bí thư các lớp thông báo và đôn đốc, nhắc nhở Sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký danh sách học lại về Cô Yến và Cô Hằng - Giáo vụ Khoa và nộp tiền về phòng KHTV tại Cơ sở Mỹ Hào.

- Thời gian nộp tiền học lại: Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 10/02/2020

- Thời gian học lại: từ 10/01/2020 đến 15/05/2020.

- Thời gian học sẽ được bố trí ngoài giờ hoặc trong tuần phù hợp với TKB của Giảng viên và Sinh viên đăng ký.

- Lịch thi kết thúc học phần sẽ được Trung tâm thông báo sau.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Yến ĐT: 0944.715.586.

 

                                                                        TRUNG TÂM PTSP&HTD

Video