Thông báo về việc tổ chức học lại/học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ II năm học 2019-2020 của Bộ môn Công nghệ may

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 03 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v học lại các học phần do bộ môn Công nghệ may quản lý học kỳ II)

Năm học 2019 - 2020

 

Kínhgửi:  - Thầy /Cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên thuộc Khoa CN May & TT.

- Căn cứ quyết định số 193/ QĐ-ĐHSPKTHYvề việc thực hiện quy định tổ chức học lại thi lại.

- Căn cứ thông báo số 03 /TB-ĐHSPKTHY, ngày 02/01/2020, v/v tổ chức học lại, học cải thiện điểm đợt 2, học kỳ 2 (2019-2020)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hoàn thiện điểm các học phần đúng thời hạn, đặc biệt khóa K14 (chuẩn bị xét điều kiện nhận ĐATN), Bộ môn Công nghệ may thông báo tới trưởng bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy các học phần:

- Chuẩn bị sản xuất trong may công nghiệp.

- Công nghệ sản xuất sản phẩm may.

- Nhân trắc học ngành may.

- Thiết kế dây chuyền may.

- Đồ án học phần.

- Vật liệu may.

- Xử lý hoàn tất sản phẩm may.

- Nghiên cứu thời gian và thao tác trong ngành may.

- Quản lý chất lượng sản phẩm may.

- Kỹ thuật may, Công nghệ may.

- Thiết kế KTTP trên máy tính.

Khẩn trương nộp danh sách sinh viên học lại cho cô Hằng (Giáo vụ khoa), cô Xuân và nhắc nhở những sinh viên phải học lại khẩn trương nộp tiền về phòng tài vụ cơ sở 2 để kế hoạch học tập được tiến hành đúng quy định.

- Thời gian nộp tiền học lại: từ ngày 06/1/2020 đến ngày 10/2/2020 (trong giờ hành  chính);

Thời gian giảng dạy - học tập kết thúc trước ngày 16/5/2020.

Địa điểm liên hệ để học sau khi nộp tiền: Bộ môn Công nghệ May (cô Xuân - điện thoại liên hệ: 0979397012).

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn/Trung tâm, giảng viên giảng dạy các học phần trên, giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên để việc giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ.

Xin trân trọng cảm ơn./.            

                                                                   HưngYên, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Video