Thông báo lich bảo vệ Đồ án cơ sở ngành Quản trị kinh doanh thời trang năm 2020

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CN MAY & THỜI TRANG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng yên ngày 10 tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v bảo vệ Đồ án cơ sở ngành)

 

Căn cứ về kế hoạch giao Đồ án cơ sở ngành, Bộ môn Quản trị Kinh doanh Thời trang thông báo lịch bảo vệ Đồ án cơ sở ngành cho lớp 107172.1 năm học 2019-2020 như sau:

Thời gian: Ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2020

Sáng: 7h45 – 11h45

Chiều: 13h 30 -17h

Địa điểm dự kiến: 2ĐH 320, 2ĐH319

Yêu cầu: Trình bày báo cáo bằng powerpoint từ 7 -10 phút/ sinh viên.

                                                                

P.Trưởng Bộ môn

       

 Bùi Thị Việt Hà

Video