Thông báo về kế hoạch thu và bảo vệ Đồ án Thiết kế dây chuyền may năm 2020

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Hưng yên, ngày 24 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch thu và bảo vệ đồ án Thiết kế dây chuyền may – Học kỳ II năm học 2019-2020)

 

Kínhgửi:     - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên khóa K15 và 207181

Căn cứ vào tiến độ học của các lớp khóa K15. Bộ môn Công nghệ may thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn đồ án Thiết kế dây chuyền may, sinh viên các lớp khóa K15 và 207181về kế hoạch thu và bảo vệ đồ án Thiết kế dây chuyền may như sau:

1. Thời gian thu đồ án:

- Lớp 107171.1, 107171.2 và 207181 thu đồ án vào thứ 4 tuần 45 (ngày 03/6/2020).

- Lớp 107171.4 thu đồ án vào thứ 2 tuần 47 (ngày 15/6/2020).

- Lớp 107171.3 thu đồ án vào thứ 2 tuần 49 (ngày 29/6/2020).

2. Thời gian bảo vệ  đồ án:

- Lớp 107171.1, 107171.2 và 207181 bảo vệ trong  tuần 46 (từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020).

- Lớp 107171.4 bảo vệ trong  tuần 47 (từ ngày 17/6/2020 đến ngày 20/6/2020).

- Lớp 107171.3 bảo vệ trong  tuần 49 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 04/7/2020).

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị giáo viên hướng dẫn đồ án Thiết kế dây chuyền may, giáo viên chủ nhiệm các lớp trên đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ.

Xin trân trọng cảm ơn!            

HưngYên, ngày 24 tháng 5 năm 2020

                       Trưởng khoa                                                                               PT. Bộ môn

                          (Đã ký)

 

                    TS. Lưu Hoàng                                                                   Nguyễn Thị Xuân

Video