Thông báo về kế hoạch thu và bảo vệ đồ án tốt nghiệp khóa 14 năm 2020

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 03 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(Về kế hoạch thu và bảo vệ đồ án Tốt nghiệp khóa K14 - năm 2020)

 

Kínhgửi:     - Thầy cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

   - Các lớp Sinh viên khóa K14.

Căn cứ vào tiến độ thực hiện đồ án của các lớp sinh viên khóa K14 và sinh viên thực hiện đồ án học kỳ bổ sung. Bộ môn Công nghệ may thông báo tới giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hướng dẫn đồ án đồ án tốt nghiệp, sinh viên các lớp khóa K14 và sinh viên thực hiện đồ án học kỳ bổ sung về kế hoạch thu và bảo vệ đồ án tốt nghiệp như sau:

1. Thời gian thu đồ án:

- Đợt 1: Dự kiến thu vào ngày 15/6/2020 (thứ 2 tuần 47)

- Đợt 2: Dự kiến thu vào ngày 6/7/2020 (thứ 2 tuần 50)

2. Thời gian bảo vệ  đồ án:

- Đợt 1: Dự kiến bảo vệ bắt đầu từ ngày 20/6/2020 (thứ 7 tuần 47)

- Đợt 2: Dự kiến bảo vệ bắt đầu từ ngày 15/7/2020 (thứ 4 tuần 51)

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp, giáo viên chủ nhiệm các lớp khóa K14 đôn đốc và nhắc nhở sinh viên để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đồ án.

Xin trân trọng cảm ơn!             

    HưngYên, ngày 02 tháng 6 năm 2020

                        Trưởng khoa                                                                               PT. Bộ môn

 

 

                     TS. Lưu Hoàng                                                                   Nguyễn Thị Xuân

Video