Thông báo về việc học lại các học phần do bộ môn Công nghệ may quản lý học kỳ 3

Đăng ngày 0 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & TT

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hưng yên, ngày 15 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO

(V/v học lại các học phần do bộ môn Công nghệ may quản lý học kỳ 3)

Năm học 2019 - 2020

Kínhgửi:  - Thầy /Cô trong khoa Công nghệ May & Thời trang.

        - Các lớp Sinh viên thuộc Khoa CN May & TT.

Căn cứ thông báo số 416/KH-ĐHSPKTHY ngày 2 tháng 7 năm 2020 về kế hoạch công tác học kỳ 3 và  hoạt động hè năm học 2019-2020.

Căn cứ vào quyết định số 2955/QĐ-ĐHSPKTHY ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Bộ môn Công nghệ may thông báo tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giảng viên giảng dạy học phần tại các lớp K15, K16, K17 và các lớp Đại học liên thông về kế hoạch học lại cho các học phần do bộ môn quản lý bao gồm:

- Chuẩn bị sản xuất trong may công nghiệp.

- Công nghệ sản xuất sản phẩm may.

- Nhân trắc học ngành may.

- Thiết kế dây chuyền may.

- Đồ án học phần.

- Vật liệu may.

- Xử lý hoàn tất sản phẩm may.

- Nghiên cứu thời gian và thao tác trong ngành may.

- Quản lý chất lượng sản phẩm may.

- Thiết kế kỹ thuật trang phục trên máy tính.

- Quản lý sản xuất trong may công nghiệp.

- Công nghệ may, kỹ thuật may.

Để hoàn thành theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Bộ môn Công nghệ may sẽ tổ chức các lớp học lại học kỳ 3 năm học 2019 - 2020. Đề nghị giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm các lớp, lớp Trưởng, Bí thư các lớp khẩn trương thông báo và nhắc nhở sinh viên lớp mình đăng ký học lại ngay về cô Hằng (giáo vụ khoa) và nộp tiền về phòng tài vụ để kế hoạch học tập được tiến hành đúng quy định

- Thời gian nộp tiền học lại học kỳ 3 năm 2019 - 2020: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 31/7/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian học lại: từ 27/7/2020 đến 14/8/2020

- Địa điểm liên hệ để học sau khi nộp tiền: Bộ môn Công nghệ May (cô Xuân - điện thoại liên hệ: 0979397012).

Vậy bộ môn Công nghệ may kính đề nghị các Bộ môn/Trung tâm, giảng viên giảng dạy các học phần trên, giáo viên chủ nhiệm các lớp đôn đốc, nhắc nhở sinh viên để việc giảng dạy đảm bảo đúng tiến độ. Xin trân trọng cảm ơn.

Bộ môn Công nghệ may!             

                                                                           HưngYên, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Video