Thông báo về kế hoạch dạy và học lại các học phần do Trung tâm PTSP & HTDN quản lý

Đăng ngày 0 lượt xem

KHOA CN MAY & THỜI TRANG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PTSP & HTDN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                    Hưng Yên, ngày 16 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v đôn đốc các lớp Sinh viên học lại các học phần do Trung tâm quản lý)

         Kính gửi: - Thầy/Cô trong Khoa Công nghệ May & Thời trang;

         - Các lớp Sinh viên.

  • Căn cứ theo quyết định số 193/QĐ-ĐHSPKTHY về việc thực hiện quy định việc học lại của Nhà Trường.
  • Căn cứ theo thông báo số 416 /ĐHSPKTHY, ngày 02/7/2020, về việc tổ chức học lại, học cải thiện kết quả, học vượt … trong học kỳ 3 năm học 2019-2020.

Trung tâm PTSP&HTDN thông báo tới toàn thể GVCN, GV giảng dạy tại các lớp K15, K16, K17 và các lớp ĐHLT về kế hoạch HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN KẾT QUẢ, HỌC VƯỢT … cho các Học phần do Trung tâm quản lý bao gồm:

1. Thiết bị may.

2. An toàn lao động & Môi trường trong ngành Dệt – May.

3. Thực tập nhận thức; Thực tập kỹ thuật; Thực tập tốt nghiệp.

          Để hoàn thành kế hoạch học lại theo đúng kế hoạch của Nhà Trường, Trung tâm sẽ tổ chức CÁC LỚP HỌC LẠI. Đề nghị GV, GVCN các lớp và Lớp Trưởng, Bí thư các lớp thông báo và đôn đốc, nhắc nhở Sinh viên lớp mình khẩn trương đăng ký danh sách học lại về Cô Yến và Cô Hằng - Giáo vụ Khoa và nộp tiền về phòng Tài chính Kế toán tại 3 Cơ sở.

- Thời gian nộp tiền học lại: Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 31/7/2020.

- Thời gian học lại: Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 14/8/2020.

- Thời gian học sẽ được bố trí phù hợp với Giảng viên và Sinh viên đăng ký.

- Lịch thi kết thúc học phần sẽ được Trung tâm thông báo sau.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Cô Yến ĐT: 0944.715.586.

                                                                                               GĐTT PTSP&HTDN

 

                                                                                              Trương Thị Hoàng Yến

Video